หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการ
ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา
ผลการศึกษา
              สารบัญ
ภาคผนวก  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์  
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน  ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้
กิจกรรมที่ดำเนินการมา
หมายเหตุ

1.การทำ Zoning เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการ
ปลูกยางพาราใน จังหวัดอุบลราชธานี
-การศึกษาศักยภาพของพื้นที่เพื่อการปลูกยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี
-การศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีดินในพื้นที่ปลูกยางพาราจังหวัดอุบลราชธานี
นำเสนอผลงานภาคบรรยาย ในการประชุมสัมมนานานาชาติเรื่อง Detail Scale Mapping for Rubber Production in UbonRatchathani Province  International Conference on Space Technology & Geo-Informatics 2006, 5-8 September 2006 , Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya City, Chonburi Province, Thailand

-นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุม
สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Land evaluation for rubber plantation in UbonRatchathani province ที่ The International Seminar on New Dimension and Experiences in Sustainable Crop Production

June 1-2, 2007

Faculty of Agriculture, Khon Kaen University, Thailand

2.การใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จและล้มเหลวใน
การการปลูกยางพารา
ของเกษตรกร:กรณีศึกษาพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี
-ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราใน
จังหวัดอุบลราชธานี
-การสำรวจและวิเคราะห์ปัจจัยที่ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตตลอดจนความสำเร็จและล้มเหลวของการ
ปลูกยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี

3.การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
เชิงเศรษฐศาสตร์ในการปลูกยางพาราในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี
-การวิเคราะห์ระบบการทำฟาร์มแบบวนเกษตรที่มียางพาราเป็นพืชหลัก:กรณีศึกษาแปลงยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี
- การวิเคราะห์เศรษฐกิจ การตลาด และผลตอบแทนการลงทุนยางพารา
จังหวัดอุบลราชธานี
-การสำรวจและวิเคราะห์ปัจจัยที่ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตตลอดจนความสำเร็จและล้มเหลวของการ
ปลูกยางพาราในจังหวัด
นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมเครือข่ายวนเกษตรแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ 3  ณ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  11 –12  สิงหาคม 2549 พร้อมเอกสารประกอบจำนวน 15 หน้า

4.การวิเคราะห์การเจริญเติบโต
ของยางพาราที่ปลูกในสภาพแวดล้อมต่างกันในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี
การสำรวจและวิเคราะห์ปัจจัยที่ที่มีผลต่อการเจริญ
เติบโตตลอดจนความสำเร็จและล้มเหลวของการ
ปลูกยางพาราใน
จังหวัดอุบลราชธานี

5.การศึกษาระบบตลาดยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- การวิเคราะห์เศรษฐกิจ การตลาด และผลตอบแทนการลงทุนยางพารา
จังหวัดอุบลราชธานี

6.ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่าน
อินเตอร์เนทแบบโอเพนซอร์ดเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพารา: กรณีศึกษาพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี
-การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผ่านเวบการปลูกยางพารา
ในจังหวัดอุบลราชธานี และเวปเผยแพร่ผลงานของโครงการวิจัยฯ
- http://mapserv.agri.ubu.ac.th/

7.การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมศึกษาพื้นที่ปลูกยางพาราใน
จังหวัดอุบลราชธานี

แผนดำเนินการปี 2550

8.แบบจำลองเชิงเศรษฐศาสตร์
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจใน
การปลูกยางพาราในระดับฟาร์ม
เกษตรกร

แผนดำเนินการปี 2550

9.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปลูกยางพาราในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนดำเนินการปี 2550

10.การศึกษาแนวทางการใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของ
พืชในการวิเคราะห์การปลูกยาง
พาราในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ: ตรวจเอกสารและเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนา

แผนดำเนินการปี 2550

11.ความสัมพันธ์ของชุดดินต่อ
การเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ยางพาราในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี

แผนดำเนินการปี 2550

12.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างโซนศักยภาพของพื้นที่
ปลูกยางพารากับผลผลิตยาง

แผนดำเนินการปี 2550

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้กับกิจกรรมที่ดำเนินการมาและผลที่ได้รับตลอดโครงการ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพารา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decistion support system for rubber plantation 
in the Norteast  thailand : UbonRachathani cas study
Web Page Maker, create your own web pages.