เมน
สัดส่วนการใช้ยาสังเคราะห์และยาธรรมชาต
พื้นที่ปลูกยางพารา
         ของโลก
         ของประเทศไทย
ผลผลิตยางธรรมชาติ
         ของโลก
         ของประเทศไทย
ตลาดยางพารา
ประเทศผู้รับซื้อยางพารา
ประเทศผู้ส่งออก
ราคายางพารา
         ตลาดนิวยอร์ก
         ตลาดสิงคโปร์
         ตลาดกลางหาดใหญ่

ภาพรวมยางพารา

    

 


ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการ
ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน  ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Web Page Maker, create your own web pages.