หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการ
ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา
งานวิจัยต่อเนื่องในปี 2550
1. การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมศึกษาพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี
2. แบบจำลองเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในระดับฟาร์มเกษตรกร
3. การศึกษาแนวทางการใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช ในการวิเคราะห์การปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ตรวจเอกสารและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ความสัมพันธ์ของชุดดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
6. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างโซนศักยภาพของพื้นที่ปลูกยางพารากับผลผลิตยาง
ผลการศึกษา
              สารบัญ
ภาคผนวก  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์  
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน  ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพารา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decistion support system for rubber plantation 
in the Norteast  thailand : UbonRachathani cas study
Web Page Maker, create your own web pages.