เกี่ยวกับโครงการ
ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์
การนำเสนอผลงานวิชาการ
       
          - ภาคโปสเตอร์และบรรยาย งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัยครั้งที่ 1
       -ภาคบรรยายในงานวันเกษตรแห่งชาติภาคใต้ ที่ มอ. การประชุมเชิงปฏิบัติการวนเกษตร 2006 Thai Network for Agroforestry Education (Thai NAFE)11-12 สิงหาคม2549การวิเคราะห์ระบบฟาร์มทั้งระบบที่มียางพาราเป็นองค์ประกอบ ในจังหวัดอุบลราชธานี: กรณีตัวอย่างฟาร์มนายบัญชา บุญยัง
         - International Conference on Space Technology Geo-Informatics 2006 during 5 - 8 November 2006 at Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Chon buri, Thailand.
Paper title: Detail scale mapping of rubber production in UbonRatchathani Province
              สารบัญ
ภาคผนวก  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์  
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน  ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพารา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decistion support system for rubber plantation 
in the Norteast  thailand : UbonRachathani cas study
Web Page Maker, create your own web pages.