ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

               ภาคราชการ                                                        
       1. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง        
ที่ตั้ง 67/25 ถ.บางกอกน้อยตลิ่งชัน กรุงเทพฯ10700  โทร.(02)4340180-91  โทรสาร (02)4336490
       2. สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร                
ที่ตั้ง จตุจักร กรุงเทพฯ10900 โทร.(02)5791576 , 5792183 , 5793667 , 5797557-8 
       3. องค์การสวนยาง                                
ที่ตั้ง ถ.บางกอกน้อยตลิ่งชัน กรุงเทพฯ10700 โทร.(02)424259 โทรสาร (02)4336595

               ภาคเอกชน
       1. สมาคมยางพาราไทย
  ที่ตั้ง 45-47 ถ.โชติวิริยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.(074)230867,429911-2, 429311
โทรสาร (074)429312
       2. กลุ่มอุสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ที่ตั้ง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต โซน C ชั้น 4 คลองเตย  กรุงเทพฯ10110 โทร.(02)2294255
โทรสาร (02)2294941-2 ,(02)2294927
       3. สมาคมสหกรณ์
   ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย  ที่ตั้ง 005 ถ.ราษฎร์บำรุง 12 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000  โทร.(01)3005909
โทรสาร (038)616-615
       4. สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
ที่ตั้ง อาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคใต้ 165 ถ.กาญจวนิชย์  ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร.(074)211903 โทรสาร (074)211903
       5. สมาคมผู้ผลิตและส่งออกน้ำยางข้นไทย
ที่ตั้ง 33 ถ.กาญจวนิชย์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90110 โทร.(074)4113534  โทรสาร (074)411352
       6. สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางแห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง 33/48 ถ.สุริวงศ์ ชั้น 11 ห้อง 1102 Wall Street Tower Bldg.  โทร.(02)2670685-6 โทรสาร (02)2667972
       7. ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย 
ที่ตั้ง 2/1 ถ.สงขลา-นาทวี ม.4 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160  โทร.(074)371500-1 โทรสาร (074)371501

               องค์การยางระหว่างประเทศ
       1. ANRPC :Association of Natoural  Rubber Producing Countries
สมาคมประเทศ ผู้ผลิตยางธรรมชาติ ปัจจุบันมี 7 ประเทศ (อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย ไทย ปาปัวนิวกินี สิงคโปร์ และศรีลังกา )
ที่ตั้ง สำนักงานอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
       2. INRO: International Natour Rubber Organization
องค์การยางธรรมชาติ ระหว่างประเทศ จัดตั้งโดยสหประชาชาติ
ประกอบ ด้วย สมาชิกกลุ่มประเทศ ผู้ส่งออก 6 ประเทศ และประเทศผู้นำเข้า 16 ประเทศ
ที่ตั้ง สำนักงานอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
       3. IRRDB: International Rubber Research and Development Board
สภาวิจัย และพัฒนายางระหว่างประเทศ มีสมาชิก 15 ประเทศ
ที่ตั้ง สำนักงานเลขาธิการ อยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
       4. IRSG: International Rubber Study Group
องค์การศึกษา เรื่องยางระหว่างประเทศ มีสมาชิก 23 ประเทศ
ที่ตั้ง สำนักงานเลขาธิการ อยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
       5. INRC: International Natural Rubber Councill
สภายางธรรมชาติระหว่างประเทศ มีสมาชิก 4 ประเทศ
ที่ตั้ง สำนักงานอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
       6. IRQPC: International Rubber Quality and Packing Conference
คณะกรรมการ ด้านหีบห่อ และคุณภาพยางธรรมชาติระหว่างประเทศ สมาคมยางพาราไทย และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป็นสมาชิก
ที่ตั้ง สำนักงานอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
       7. IRA: International Rubber Association
สมาคมยางระหว่างประเทศ สมาคมยางพาราไทย และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป็นสมาชิก
ที่ตั้ง สำนักงานอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
       8. ISO: International Organization for Standardization
สถาบันมาตรฐานระหว่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสมาชิก
และ มอบให้ กระทรวงเกษตร โดย กรมวิชาการเกษตร เป็น ผู้ร่วมดำเนินงาน เฉพาะ เรื่องยาง และ ผลิตภัณฑ์จากยาง
ที่ตั้ง สำนักงาน อยู่ที่ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์


ที่มา : http://www.thailandrubber.thaigov.net/knowledge_1n.html
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อมูลเกี่ยวกับยางพารา

ประวัติ
โครงสร้างเปลือกและน้ำยาง
การเตรียมพื้นที่
การปลูกยางพารา
การบำรุงรักษา
โรคและศรัตรูยางพารา
การปฏิบัติระยะให้ผลผลิต
การแปรรูปผลผลิต
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
Web Page Maker, create your own web pages.
หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการ
ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา