หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการ
ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา
ขั้นตอนการดำเนินงาน

ก. การติดต่อประสานงานหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ เอกชน ผู้นำและองค์กรในพื้นที่ เช่น เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   กรมพัฒนาที่ดิน  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น

ข.รวบรวมข้อมูลมือสอง

       -  ข้อมูลเชิงพื้นที่ทรัพยากรการผลิต แหล่งน้ำ พื้นที่ป่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน ธรณีวิทยา

       -  ข้อมูลเชิงพื้นที่สภาพภูมิประเทศ ขอบเขตการปกครอง เส้นทางคมนาคม ที่ตั้งหมู่บ้าน เทศบาล โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม และสถานที่ท่องเที่ยว

       -  ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจสังคมจังหวัดอุบลราชธานีจาก กชช. 2ค., จปฐ. ปี 2547

       -  เอกสารวิชาการและข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับยางพารา งานวิจัยเกี่ยวกับยางพาราที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมบทคัดย่อทั้งหมด

       -  ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยางจาก สกย. ระหว่างปี 2532-2548 ประกอบด้วย ชื่อ-ที่อยู่เกษตรกร พื้นที่ปลูกยาง พันธุ์ ปีที่ปลูก

       -  ข้อมูลพื้นที่พร้อมข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยางทั้งหมดระดับหมู่บ้านจาก กชช 2ค. และเกษตรจังหวัดอุบลฯ

       -  ข้อมูลพื้นที่ปลูก จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกยางรายอำเภอ จาก สนง.สถิติจังหวัดอุบลราชธานีปี 2547

       -  แผนที่ดิน 3 ชุดดิน ชุดดิน 1:100,000, 1:50,000 และแผนที่กลุ่มชุดดิน พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

       -  ข้อมูลปริมาณฝนย้อนหลัง 15 -50 ปี ของ 18 สถานีตรวจอากาศในจังหวัดอุบลราชธานี

       -  ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ แสงแดด ความชื้นสัมพัทธ์ ย้อนหลัง 50 ปี จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี

       -  ข้อมูลการรับซื้อผลผลิตยางพาราจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมเกษตรกรก้าวหน้า

ค.การเก็บข้อมูลภาคสนาม

       -   ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนของกิจกรรมต่างๆ ในระบบการผลิตของเกษตรกรในช่วง 17 ปีของการดำเนินการ

       -   ข้อมูลการเจริญเติบโต คือ ขนาดเส้นรอบวงของต้นยางพาราที่ระดับความสูงจากพื้นดิน 150 เซนติเมตร ความสูงถึงปลายยอด และขนาดทรงพุ่ม

       -   ข้อมูลการกรีดยาง พร้อมผลผลิตและราคาขายย้อนหลัง 2 ปี (2548-2549) ได้จากการบันทึกของเกษตรกร และจากสถิติการขายยางของเกษตรกร ณ สหกรณ์รับซื้อยางอำเภอเดชอุดม จากนั้นใช้วิธีประมาณการผลผลิตสำหรับปีการผลิตที่ไม่มีการบันทึกโดยการสอบถามเกษตรกร

ง.ข้อมูลดิน ได้ทำการเก็บข้อมูลดินเพื่อการวิเคราะห์ในพื้นที่ปลูกยางพาราและนอกพื้นที่ที่อยู่บริเวณเดียวกัน ที่ระดับความลึก 0-30 และ 30-60 ซม.

       -   สภาพเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรผู้ปลูกยาง 170 ตัวอย่าง

       -   ข้อมูลการเจริญเติบโตพร้อมตัวอย่างดินของยางพารา 120 แปลง พร้อมตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ โดยใช้ เครื่องวัดพิกัดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ GPS

จ.พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จัดทำระบบสารสนเทศ โดยการเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล GIS

ฉ.พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเวปไซด์ โดยใช้ระบบโอเพนซอร์ส (Image server and map server)

ช.งานวิจัยเชิงลึก

ซ.งานวิจัยกรณีศึกษา
ผลการศึกษา
              สารบัญ
ภาคผนวก  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์  
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน  ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพารา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decistion support system for rubber plantation 
in the Norteast  thailand : UbonRachathani cas study
Web Page Maker, create your own web pages.