เกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการวิจัย
       
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand: UbonRachathani case study)
ประเภทของโครงการวิจัย
        
งานวิจัยประยุกต์
สาขาวิชา
       เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ชื่อหน่วยงานที่ทำโครงการวิจัย
       
 คณะเกษตรศาสตร์ และบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวหน้าโครงการ
       
 ผศ. สรจิต ภูภักดิ์ ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ร่วมโครงการวิจัย
        
รศ.ดร.สุวัฒน์ ธีรพงษ์ธนากร ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
        นางสาวอรุณรัตน์ เศวตธรรม อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
        นายอนุชิต สิงห์คำ อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักวิจัยผู้ช่วย
        
ดร.จิรวัฒน์ เวชแพทย์
        นางสาวพัชราภร อนุไพร
        นางสาวกมลพร เบ้าคำ
        นายวีระพงษ์ บัวเขียว
        นายอุดร จิตจักร

        นายทวีศักดิ์ ดวงมณ
สาขาวิชาการ  
เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์, เกษตรศาสตร์
คำสำคัญ (Keywords)
: GIS, ยางพารา, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, ความเสี่ยง, ระบบฟาร์ม, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
::เกี่ยวกับโครงการ::
ggg เกี่ยวกับโครงการ
หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการ
ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน  ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Web Page Maker, create your own web pages.