ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน  ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เกี่ยวกับโครงการ
หน้าแรก
หน้าแรก
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพารา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decistion support system for rubber plantation 
in the Norteast  thailand : UbonRachathani cas study
วัตถุประสงค์
       พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ในการปลูกยางพาราในระดับฟาร์มเกษตรกรและระดับการวางแผน เพื่อเป็นเครื่องมือจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินในในการผลิตยางพารา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเลือกกรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธาน
เป้าหมาย
พัฒนาฐานข้อมูล
    * พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ และข้อมูลการปลูกยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี
    * พัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ผู้ปลูกยาง ผู้รับซื้อ และแหล่งจำหน่ายกล้ายาง
    * รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องต่อการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานวิจัยเชิงลึก
    * การศึกษาศักยภาพเชิงกายภาพของพื้นที่ในการปลูกยางพาราใน จังหวัดอุบลราชธานี
    * ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และความสำเร็จและล้มเหลวในการการปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี
    * การวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ในการปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
    * การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของยางพาราที่ปลูกในสภาพแวดล้อมต่างกันในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
    * การศึกษาระบบตลาดยางพารา
    * การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมศึกษาพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี
    * แบบจำลองเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในระดับฟาร์มเกษตรกร
    * การศึกษาแนวทางการใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืช ในการวิเคราะห์การปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ตรวจเอกสารและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
    * การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    * ศึกษาความการเจริญเติบโตของยางช่วงอายุ 3-4 ปี ในสภาพพื้นที่ปลูกแตกต่างกัน
    * ความสัมพันธ์ของชุดดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
    * การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างโซนศักยภาพของพื้นที่ปลูกยางพารากับผลผลิตยาง
งานวิจัยกรณีศึกษา ศึกษาข้อมูลเชิงลึก 5 กรณีศึกษาฟาร์มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานีงานเผยแพร่ข้อมูล
    * ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านอินเตอร์เนทแบบโอเพนซอร์ด เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพารา: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
    * เผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย โดยการนำเสนอผลงานต่อกลุ่มเกษตรกร สกย. และหน่วยงานส่งเสริมการปลูกยางพาราในระดับจังหวัด และนำเสนอในการประชุมสัมมนาทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ
::เกี่ยวกับโครงการ::
ggg เกี่ยวกับโครงการ
Web Page Maker, create your own web pages.