ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
กิตติกรรมประกาศ

        คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อบุคคลหรือองค์กรต่อไปนี้ที่ให้ความช่วยเหลือและอนุเคราะห์ข้อมูล เงินทุนวิจัย ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ จนงานวิจัยสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
       1.เกษตรกรปลูกยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานีคือ นายบัญชา บุญยัง นายสวัสดิ์ ขามใหญ่  นายสุรสิทธิ์  อินชื่น  นายไพจิตร  กาญจนเสน  นายทองดี กวดขัน พร้อมสมาชิกครอบครัว ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลเชิงลึกในการวิจัยกรณีศึกษา
       2.เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานีที่ตอบแบบสอบถาม และให้เก็บตัวอย่างดินในแปลงปลูกจำนวนประมาณ 300 ราย
       3.นายประพจน์ ราชนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จังหวัดอุบลราชธานี (ช่วงดำเนินการวิจัย) ที่สนับสนุนข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานีและองค์ความรู้ต่างๆ
       4.ดร. สมเจตน์ ประทุมมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องยางพารา กรมวิชาการเกษตร ที่อนุเคราะห์เอกสารวิชาการตลอดจนองค์ความรู้เรื่องการจัดทำพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกยางพารา
       5.สหกรณ์รับซื้อยางอำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก อำเภอน้ำยืน ภายใต้การดูแลของ สกย. อุบลราชธานี และกลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า อำเภอตระการพืชผลที่อนุเคราะห์ข้อมูลผลผลิตยางพารา และรายชื่อพร้อมที่อยู่เกษตรกรผู้ปลูกยาง
       6.กรมพัฒนาที่ดินที่อนุเคราะห์ข้อมูลแผนที่ชุดดินมาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับความเหมาะสมของดินในการปลูกยางพารา
       7.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีที่อนุเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศและฝน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
       8.กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อนุเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ระบบ GIS 
       9.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สนับสนุนทุนวิจัย
       10.คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้นสังกัดคณะผู้วิจัยที่สนับสนุนสถานที่ตลอดจนให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการทำวิจัย

ผลการศึกษา
              สารบัญ
ภาคผนวก  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์  
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน  ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการ
ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา
Web Page Maker, create your own web pages.