ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการ
ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา

ซ. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเวบการปลูกยางพาราในจังหวัดอุบลราชธาน

รายละเอียด

       บทคัดย่อ
       ขอบเขตของการศึกษา       
       คำนำ       
       เทคโนโลยี Internet GIS       
       Web Map Service: WMS       
       Minnesota Map Server       
       ความสามารถในการทำงานร่วมกับข้อมูลแบบเวกเตอร์       
       ความสามารถในการทำงานร่วมกับข้อมูลแบบราสเตอร์       
       GeoSpatial Database       
       PostGIS       
       ลักษณะทั่วไปของ  PostGIS       
       องค์ประกอบที่สำคัญในการนำเสนอแผนที่บนเว็บไซต์       
       วิธีการดำเนินงาน       
       Fedora Core 4       
       MapServer, PostgreSQL, PostGIS และซอฟต์แวร์อื่น       
       ติดตั้งฐานข้อมูล PostgreSQL       
       คอนฟิกโปรแกรม PHP       
       ติดตั้ง PostGIS       
       ติดตั้ง MapServer       
       คอนฟิก MapServer       
       Web Application       
       ผลการดำเนินงาน       

ผลการศึกษา
              สารบัญ
ภาคผนวก  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์  
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน  ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
Web Page Maker, create your own web pages.