ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการ
ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา

ช. กรณีศึกษาวิเคราะห์การเจริญเติบโตและผลตอบแทนในการปลูกยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

       กรณีศึกษาฟาร์มนายสวัสดิ์ ขามใหญ
       กรณีศึกษาฟาร์มนายสุรสิทธิ์  อินชื่น       
       กรณีศึกษาฟาร์มนายไพจิตร  กาญจนเสน       
       กรณีศึกษาฟาร์มฟาร์มกรณีศึกษานายทองดี กวดขัน       
       กรณีศึกษาฟาร์มนายคำไหล ลิวัน  
ผลการศึกษา
              สารบัญ
ภาคผนวก  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์  
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน  ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
Web Page Maker, create your own web pages.