ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการ
ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา

ฉ. การวิเคราะห์เศรษฐกิจ การตลาด และผลตอบแทนการลงทุนยางพาราจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด     

       บทคัดย่อ       
       คำนำ
       1.บทนำ       
           ที่มาและความสำคัญของปัญหา       
           วัตถุประสงค์การศึกษา       
           วิธีการศึกษา       
           คำถามในการวิจัย       
           ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       
           นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
       2.สภาพทั่วไปยางพารา       
           สภาพทั่วไปยางพารา       
           สภาพการทำสวนยางพาราของไทย       
           พื้นที่การปลูกยางพารา       
           ผลผลิตยางพารา       
           ตลาดยางพารา       
           ตลาดภายในประเทศ       
           การกำหนดราคายาง       
           ตลาดต่างประเทศ       
           การส่งออกยางธรรมชาติของไทย       
           ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ       
           ประเทศคู่แข่งที่สำคัญ
           การนำเข้า       
           อุตสาหกรรมยางพารา       
           การใช้ยางในประเทศ       
           สถานการณ์การผลิตยางธรรมชาติของโลก       
           ความต้องการยางธรรมชาติของโลก       
           การใช้ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติของโลก       
       3. สภาพทางเศรษฐกิจการตลาด ยางพาราของจังหวัดอุบลราชธานี       
           3.1 เศรษฐกิจยางพาราของจังหวัดอุบลราชธานี
                การสนับสนุนจากหน่วยงาน       
                การใช้พื้นที่ก่อนการปลูกยางพารา
                ลักษณะการปลูกยาง
                 แหล่งพันธุ์ยางพารา
                สาเหตุหลักที่ตาย
                การใช้รองก้นหลุม
                การปลูกพืชแซม
                 จำนวนปีที่ปลูก พืชแซม
                ปุ๋ยที่ให้ยางเล็ก
                ปุ๋ยที่ให้ยางใหญ่
                คุณภาพยาง
                 หน้ายางแห้ง
                ประสบการณ์ในการ ปลูก กรีด และการดูแล ยางพารา
                เศรษฐกิจสังคมครัวเรือน อื่นๆ
                 สภาพปัญหา
                ปัญหาด้านการผลิต
                ปัญหาด้านตลาด
       4.วิเคราะห์ต้นทุน รายได้ อัตราผลตอบแทนและแนวทางในการพัฒนา       
            การประมาณค่าเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้       
            แนวทางการพัฒนา       
            มาตรการด้านตลาด       
       5. ภาคผนวก

ผลการศึกษา
              สารบัญ
ภาคผนวก  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์  
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน  ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
Web Page Maker, create your own web pages.