ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

จ. การวิเคราะห์ระบบการทำฟาร์มแบบวนเกษตรที่มียางพาราเป็นพืชหลัก:กรณีศึกษาแปลงยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด  

       บทคัดย่อ       
       Abstract       
       คำนำ       
       วัตถุประสงค์       
       พื้นที่ศึกษา       
       วิธีการศึกษาและข้อมูลที่ใช้       
       การเก็บข้อมูล       
       การวิเคราะห์ข้อมูล
       ผลการศึกษา
       ภูมิอากาศ และปริมาณฝน       
       ความอุดมสมบรูณ์ของดิน       
       การเจริญเติบโต       
       วิเคราะห์การลงทุนและผลตอบแทน       
       ผลตอบแทนต่อไร่
       การใช้แรงงาน       
       สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ       
       คำขอบคุณ       
       เอกสารอ้างอิง
       ภาคผนวก       


ผลการศึกษา
              สารบัญ
ภาคผนวก  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์  
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน  ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการ
ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา
Web Page Maker, create your own web pages.