ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ง. การประเมินศักยภาพพื้นที่เพื่อการปลูกยางพาราในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด     

       บทคัดย่อ       
       Abstract       
       คำนำ       
       วัตถุประสงค์       
       อุปกรณ์และวิธีการดำเนินงาน
       ผลการดำเนินงาน       
               วิเคราะห์ค่าคะแนนการสูญเสียวัดกรีด       
               วิเคราะห์หาช่วงเดือนที่แล้งสำหรับยางพารา
               การวิเคราะห์ปริมาณน้ำที่ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง       
               การวิเคราะห์ค่าดัชนีความเหมาะสมของภูมิอากาศ       
               การวิเคราะห์โซนความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ       
               การทำโซนศักยภาพของดินในการปลูกยางพารา       
               วิเคราะห์โซนแสดงศักยภาพทางกายภาพของพื้นที่       
       สรุปและวิจารณ์       
       เอกสารอ้างอิง
               ภาคผนวก       


ผลการศึกษา
oกิตติกรรมประกาศ
              สารบัญ
ภาคผนวก  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์  
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน  ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการ
ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา
Web Page Maker, create your own web pages.