ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการ
ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา

ค.การศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีดินในพื้นที่ปลูกยางพารา จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด      

       พื้นที่เก็บข้อมูล       
       วิธีการ       
       ผลการศึกษา       
       ศักยภาพดินสำหรับปลูกยางพาราจังหวัดอุบลราชธานี       
       การจำแนกชุดดินปลูกยางพาราจังหวัดอุบลราชธานี       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราอำเภอเมืองอุบลราชธานี       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราพื้นที่อำเภอบุณฑริก       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราพื้นที่อำเภอเดชอุดม       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราพื้นที่อำเภอโขงเจียม
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราพื้นที่อำเภอเขื่องใน       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราพื้นที่อำเภอกุดข้าวปุ้น       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราพื้นที่อำเภอนาจะหลวย       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราพื้นที่อำเภอน้ำยืน       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราพื้นที่อำเภอนาเยีย       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพารากิ่งพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพารากิ่งพื้นที่อำเภอสิรินธร       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพารากิ่งพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพารากิ่งพื้นที่อำเภอตระการพืชผล
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราพื้นที่กิ่งอำเภอนาตาล       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราพื้นที่กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราพื้นที่อำเภอเขมราฐ       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราพื้นที่อำเภอดอนมดแดง       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราพื้นที่อำเภอทุ่งศรีอุดม       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราพื้นที่อำเภอตาลสุม       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราพื้นที่อำเภอวารินชำราบ       
ชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราพื้นที่อำเภอสำโรง       
       สรุป       
       กลุ่มชุดดินและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพารา       
       ชั้นความเหมาะสมของชุดดินต่อการปลูกยางพารา       
       สมบัติทางกายภาพและเคมีดินที่ปลูกยางพาราจังหวัดอุบลราชธานี       
       เอกสารอ้างอิง       

ผลการศึกษา
              สารบัญ
ภาคผนวก  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์  
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
Web Page Maker, create your own web pages.