ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ข. การสำรวจและวิเคราะห์ปัจจัยที่ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต ความสำเร็จ-ล้มเหลวของการปลูกยางพาราในจังหวัดอุบลราชธาน

รายละเอียด

                     
       คำนำ               
       วิธีการศึกษา       
       ผลการศึกษา       
       เกษตรกรหรือเจ้าของสวนยาง       
       สภาพพื้นที่
                การปลูกยาง       
                การให้ปุ๋ย       
                การดูแลรักษาสวนยาง       
                พืชแซม และเลี้ยงสัตว์ในสวนยาง       
                วิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโต       
        วิเคราะห์ผลผลิต การกรีด และจัดการผลผลิต
        สรุป       

ผลการศึกษา
              สารบัญ
ภาคผนวก  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์  
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
Web Page Maker, create your own web pages.
หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการ
ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา