ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ก. การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรและการปลูกยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียด

6. ผลการดำเนินงานปี 2549 (ระยะที่ 1)ผลการดำเนินงานได้สรุปเป็นเรื่องๆตามเอกสารข้อเสนอเพื่อดำเนินงานวิจัยทั้งนี้เนื่องจากผลงานบางเรื่องได้มีการนำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ดังนั้นจึงนำเสนอผลงานแยกเป็นเรื่องๆ พร้อมชื่อนักวิจัยดังต่อไปนี้

       คำนำ       
       สรุปข้อมูลในฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี       
       ข้อมูลทั่วไป       
       ขอบเขตการปกครองและประชากร       
       ลักษณะทางภูมิศาสตร์       
       ลักษณะทางธรณีวิทยา       
       อุทกวิทยา       
       ทรัพยากรป่าไม้       
       ลักษณะดิน       
       การใช้ประโยชน์ที่ดิน       
       เอกสารอ้างอิง
ผลการศึกษา
              สารบัญ
ภาคผนวก  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์  
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการ
ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา
Web Page Maker, create your own web pages.