หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการ
ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา
รายงานการเงิน

             งบประมาณปี 2549   518,100 บาท เบิกจ่ายประมาณ 430,000 บาท เหลือประมาณ 70,000 บาท ซึ่งเกิดจากการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงตัวเลขแผนที่ชุดดินมาตราส่วน 1:50,000 จากการขอความอนุเคราะห์ข้อมูล จากกรมพัฒนาที่ดินจำนวน 50,000 บาท และการประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและที่พักอีกประมาณ 20,000 บาท ส่วนเอกสารการเบิกจ่าย อยู่ในระหว่างการรวบรวม เพื่อนำส่งคลังต่อไป
ผลการศึกษา
              สารบัญ
ภาคผนวก  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์  
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Web Page Maker, create your own web pages.