หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการ
ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา
ทฤษฎีและกรอบแนวคิด (Conceptual framework)

ลักษณะงานวิจัยประกอบด้วยงานต่างๆ 8 ส่วน ดังภาพที่ 1

                ส่วนที่ 1 (1-1,1-2,1-3) เป็นการรวบรวมข้อมูลทางกายภาพชีวภาพหรือสิ่งแวดล้อมในการปลูกยางพารา ข้อมูลการปลูกยางในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วิชาการเกี่ยวกับยางพารา เช่น พันธ์ ลักษณะทางชีวภาพ การเจริญเติบโต การจัดการการปลูก และข้อมูลผลผลิตจากงานวิจัยและทดสอบในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                ส่วนที่ 2 เป็นการเชื่อมโยงและจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล GIS ข้อมูลเหล่านี้จะมีการวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อนำเสนอแก่ผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบฐานข้อมูล GIS ผ่านเวปไซด์ โดยใช้ระบบโอเพนซอร์ส (Image server and Map server)
                ส่วนที่ 3 ของงานวิจัยเป็นการวิเคราะห์ความสำเร็จและล้มเหลวจากการปลูกยางของเกษตรกรในอดีต โดยพิจารณาทั้งสภาพทางกายภาพชีวภาพ (เช่น ดิน ฝน น้ำ พันธ์ ปัญหาโรคแมลง เป็นต้น) สภาพเศรษฐกิจสังคม (เช่น เงินลงทุน แรงงาน หนี้สิน ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน) และประเด็นปัญหาทางด้านการจัดการที่มีผลต่อคุณภาพและราคายาง (เช่น การใช้ปุ๋ย การกรีด การผลิตยางแผ่น) ส่วนนี้จะมีการเชื่อมโยงกับส่วนที่ 2 ผ่านทางสภาพทางกายภาพและที่ตั้งของพื้นที่ปลูกบนฐานข้อมูล GIS ผลที่ได้จะทำให้ทราบว่าพื้นที่ใด มีปัญหาใดที่เป็นปัญหาที่สำคัญก่อนหลัง เพื่อเป็นข้อมูลให้นักวางแผนใช้ในการแก้ปัญหาการปลูกยางในระยะต่อไป
                ส่วนที่ 4 เป็นการพัฒนาแบบจำลองเชิงระบบในระดับฟาร์ม โดยใช้โปรแกรมประเภทตารางคำนวณ (Spreadsheet) เพื่อวิเคราะห์ความเชิงเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนและการเงิน เมื่อนำยางพาราเข้ามาในระบบการเกษตรเดิม เช่นระบบการปลูกข้าว เป็นต้น เพื่อช่วยเกษตรกรและนักส่งเสริมในการตัดสินใจในการปลูกยางพารา แบบจำลองจะวิเคราะห์ว่า เกษตรกรที่มีสภาพเศรษฐกิจสังคมแตกต่างกัน ควรจะปลูกยางกี่ไร่ จึงจะเหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมของตนเอง
                ส่วนที่ 5 เป็นการปรับใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้โปรแกรม WOFOST Crop Simulation Model พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยวาคเคนนินเคน ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อวิเคราะห์การเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพารา
                ส่วนที่ 6 เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปลูกยางที่เกิดจากฝน และราคา โดยใช้หลักการ Stochastic dominance
                ส่วนที่ 7 เป็นการพัฒนา GIS-Web based โดยใช้ Open source เพื่อการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย และที่เกี่ยวข้องกับการปลูกยางพาราผ่านอินเตอร์เนท
                ส่วนที่8 เป็นส่วนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยในรูปแบบต่างๆที่นอกเหนือจากส่วนที่เผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เนท
ผลการศึกษา
              สารบัญ
ภาคผนวก  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์  
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ภาพที่ 1 โครงร่างงานวิจัย
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพารา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decistion support system for rubber plantation 
in the Norteast  thailand : UbonRachathani cas study
Web Page Maker, create your own web pages.