แผนการดำเนินงาน


กิจกรรม
6 เดือนแรก 2549
6 เดือนหลัง 2549
6 เดือนแรก 2550
6 เดือนหลัง 2550
รวบรวมข้อมูลในระบบฐานข้อมูล GIS
การทำ Zoning เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการปลูกยางพารา
วิเคราะห์ความสำเร็จและล้มเหลวจากการปลูกยางของเกษตรกร
การศึกษาระบบการตลาดยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของยางพารา
วิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ในการปลูกยางพารา
พัฒนาแบบจำลองเชิงระบบในระดับฟาร์ม
ปรับใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้โปรแกรม WOFOST Crop Simulation Model
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการปลูกยาง
พัฒนา GIS-Web based โดยใช้ Open source
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
Web Page Maker, create your own web pages.
หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการ
ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา              สารบัญ
ภาคผนวก  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์