ผลการศึกษา
              สารบัญ
ภาคผนวก  
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำผลจากโครงการไปใช้ประโยชน์  

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
บทคัดย่อ

       แม้รัฐจะมีนโยบายขยายพื้นที่ปลูกยางล้านไร่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพแวดล้อมในการผลิตยางพาราแตกต่างจากสภาพแวดล้อมในภาคใต้ และแตกต่างจากแหล่งกำเนิดของยางพารา นอกจากนั้นยางพารายังเป็นพืชใหม่ของพื้นที่ที่เกษตรกรไม่คุ้นเคย ร้อยละ 93 ของเกษตรกรที่ปลูกยางไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน งานวิจัยที่เป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีไม่มากพอ ความรู้ที่จำเป็นหลายอย่างเกษตรกรต้องเรียนรู้เองในขณะที่ปลูก ที่ผ่านมาเกษตรกรหลายรายประสบกับความล้มเหลว ดังนั้นการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพารา เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปลูกตลอดจนการลงทุนและผลตอบแทนระยะยาว จะทำให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องมองเห็นจุดอ่อน และข้อควรปฏิบัติ เมื่อจะตัดสินใจปลูกยางพารา จะทำให้ลดความเสี่ยงในการปลูกยางลงได
       การวิจัยระยะแรก (Phase 1) เป็นการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการผลิต การลงทุน และการตลาด พบว่าวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่โดยใช้ระบบ GIS จังหวัดอุบลราชธานี กว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่มีศักยภาพเหมาะสมถึงเหมาะสมมากในการปลูกยางพารา เมื่อพิจารณาจากปัจจัยสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบรูณ์ของดิน อย่างไรก็ตามแม้คุณสมบัติของดินจะเหมาะสมแต่ก็มีเงื่อนไงในเรื่องความอุดมสมบรูณ์ เนื่องจากสภาพดินที่ปลูกยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นดินชุดโคราช โพนพิสัย และบุณฑริก ซึ่งเป็นดินในที่ดอนลักษณะเป็นดินทราย ถึงร่วนปนทราย ทำให้ยางพารามีการเจริญเติบโตช้า อายุที่สามารถกรีดได้คือปีที่ 8-11 แทนที่จะเป็น 7 ปีเหมือนที่ปลูกทางภาคใต้
       ยางพาราเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนต่อไร่สูงในช่วงให้ผลผลิต ถ้าราคายางแผ่นดิบชั้น 3 สูงกว่า 40 บาทต่อกก. จากการวิเคราะห์ฟาร์มทั้งระบบ (whole-farm analysis) การปลูกแบบใช้แรงงานในครอบครัวจะให้ผลตอบแทนในรูป IRR สูงกว่าการจ้างแรงงานถึงหนึ่งเท่าตัว แต่ฟาร์มที่มีแรงงานในครอบครัวไม่เกิน 2 คน ควรปลูกยางไม่เกิน 15 ไร่ ความสำเร็จและล้มเหลวของการปลูกยางพารา ขึ้นกับการบริหารจัดการการผลิต โดยเฉพาะช่วงที่ยางพารายังไม่ให้ผลผลิต 8-10 ปีหลังปลูก การปลูกพืชแซมระหว่างแถวปลูกยางในช่วงปีที่ 1-4 และการเลี้ยงปศุสัตว์ร่วมกับการปลูกยาง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริม และมีโอกาสประสบความสำเร็จในการปลูกยางสูง
จากการที่ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใหม่ต่อทั้งพื้นที่และเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการปลูก ยังต้องการองค์ความรู้อีกมากเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อปลูกยาง ของเกษตรกร หรือเพื่อการผลิตยางให้ได้ผลผลิตสูงสุดตามศักยภาพของพื้นที่ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support system) ในระยะที่ 2 ของงานวิจัย เพื่อวิเคราะห์และวางแผนการจัดการทรัพยากรในระดับฟาร์ม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะให้คำแนะนำประกอบการวางแผนการผลิตระดับฟาร์ม และระดับจังหวัด จะช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการปลูกให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับครัวเรือนเกษตรกร

Abstract
       Rubber has become a promising economic crop in the NE Thailand since the rising of the world price of natural rubber with the 1-million rai rubber area expansion policy in the North (N) and Northeast (NE) in recent year. The climate for rubber in the N and NE are considered as sub-optimal conditions for rubber production, similar to growing area in India, China and North of Vietnam.  Rubber originated in the hot-wet climate condition where there is high annual rainfall, .while in the N and NE, the rain is a lot lower. The soil in the NE is light and shallow with in most case unfertile. Many researches have proven the potential of rubber in the NE but many economic senses of rubber at farm household level still is nclear. Rubber needs high cost of establishment with the return take many years. Therefore it is questioning whether or not rubber is long-term suitable crop for small scale farmers in the NE.
       This study aims to develop a decision support tools to help extension personal and researcher to bring out discussion issues on rubber plantation in the unfertile soil with dry climate conditions in the NE. The result of the discussion might help better understand rubber and the growing environment with socioeconomic constraints on adoption of rubber into the farmer's farm systems in UbonRatchathani province. The first phase of the study was (1) develop spatial database in a GIS both stand alone and GIS-web application, (2) study the relationship of rubber production to the growing environments and management constraints. (3) land evaluation for rubber production in UbonRatchathani province(4) Cost -return and marketing of rubber in UbonRatchathani. (5) Soil analysis and relation of soil fertility to rubber suitability. Phase 2 is to develop decision support tools to provide guideline of rubber production in UbonRatchathani province. The tools will be used at policy, research and extension levels in order to better understand the growing conditions , target the farmers whom their socioeconomic conditions suitable to adopt rubber and for risk management.


หน้าแรก
เกี่ยวกับโครงการ
ผลการศึกษา
ข้อมูลเชิงวิชาการ
ภาพรวมยางพารา
สภาพภูมิอากาศ จ.อุบล
ลักษณะดิน จ.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวกับยางพารา
ผู้ดำเนินงานวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์
                          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
       สำนักงบประมาณแผ่นดิน ผ่านกองส่งเสริมงานวิจัย
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand:
UbonRachathani case study
Web Page Maker, create your own web pages.