ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (Decision support system for rubber plantation in the Northeast Thailand: UbonRajathani case study)

: คำสำคัญ (Keywords) :
GIS, ยางพารา, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, ความเสี่ยง, ระบบฟาร์ม, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:

ชื่อหน่วยงานที่ทำโครงการวิจัย :

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สนับสนุนทุนวิจัยโดย :
งานส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2549

 ©2007 สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ทรัพย์สินย์ทางปัญญา พ.ศ. 2537
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน้าหลัก

เกี่ยวกับโครงการ

ผลการศึกษา

GIS Webbase

Mapserver Link


ท่านสามารเข้าใช้งาน
ระบบ DSS ที่นี่
เข้าใช้งานระบบ DSS